Close
s p a   t l e n o w e

RODO

Dane osobowe

RODO

 1. Formularz kontaktowy

Wysyłając moje dane wyrażam zgodę na przetwarzanie ich w celu dostarczania treści, kontaktu ze mną przez SPA Tlenowe Sp. z o.o. i akceptuję informację o przetwarzaniu https://spatlenowe.pl/rodo/ .

 1. Przetwarzanie danych

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest SPA Tlenowe Sp. z o.o. zarejestrowana przy ul., ul. Dębowa 17, 88-300 Mogilno, NIP: 557-170-63-51, REGON: 521257750, KRS:0000954322.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dębowa 17, 88-300 Mogilno lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: paulina@jwgroup.pl.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Małgorzatę Klejny z którym można się skontaktować pod adresem IOD@spatlenowe.pl

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które Pani/Pana dotyczą, a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w jednym lub wielu z poniższych celów:

 • odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • wysyłania ofert lub treści marketingowych i promocyjnych - na podstawie Państwa zgody,
 • realizacji podpisanej z nami umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem,
 • obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość usługi. Są to przede wszystkim dostawcy usług IT oraz kancelarie prawne. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie z polecenia Administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny - jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Monitoring wizyjny

Na terenie budynku w którym mieści się nasze biuro prowadzony jest monitoring wideo. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w recepcji budynku.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe?

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji; nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.

Z poważaniem

Prezes Zarządu SPA Tlenowe Sp. z o.o.

Jacek Wojciechowski

Subscribe
to our newsletter